M.Sc. dissertation students

2016

T.V. Jasna

M.V. Nikhila Reshmi

K. Aswathi

P.P. Megha

K.S. Reshmi

V.C. Sibisha

K.A. Mehrabi

 

2015

T. Anusree

C. Abhina

P.P. Lishiba

T.V. Rasna

 

2014

T.P. Adarsh

Bisun Bhaskar

Juliet John Tirkey

Switi Mohan

Priyanka Rajan

 

2013

Prashanth Ballullaya U.

Parvathy Surndran

T.P. Rajesh

 

2012

G. Asha

K. Manoj

Sandya Chandran

A.K. Sreeja