M.Sc. dissertation students

2021

Abhiram Krishnan | Ankita Das | Aparna | Arathy | Greeshma Shaji | Haritha Nalambi | Spandana Salikity | Swapna | Vandana Krishnan

2020

Akshatha | Athira Jose } Biswanath Mahananda | Fahira | Gopika

2019

Aneha | Hariraveendra | Pooja | Rohini

2018

Charutha | Kamila | Salabha | Harsha | Sushama

2016

T.V. Jasna | M.V. Nikhila Reshmi | K. Aswathi | P.P. Megha | K.S. Reshmi | V.C. Sibisha | K.A. Mehrabi

2015

T. Anusree | C. Abhina | P.P. Lishiba | T.V. Rasna

2014

T.P. Adarsh | Bisun Bhaskar | Juliet John Tirkey | Switi Mohan | Priyanka Rajan

2013

Prashanth Ballullaya U. | Parvathy Surendran | T.P. Rajesh |

2012

G. Asha | K. Manoj | Sandya Chandran | A.K. Sreeja